Servizo de Prevención de Riscos Laborais

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais realiza as actividades preventivas co fin de garantir a adecuada protección da seguridade e a saúde do persoal traballador, asesorando e asistindo para iso aos órganos de goberno da universidade, ao persoal e aos seus representantes.

 • O deseño, implantación e aplicación dun Plan de Prevención de Riscos Laborais que permita a integración da prevención na empresa.
 • A avaliación dos factores de risco que poidan afectar á seguridade e saúde do persoal nos termos previstos no artigo 16 da Lei 31/1.995 de Prevención de Riscos Laborais.
 • A Planificación da Actividade Preventiva e a determinación das prioridades na adopción das medidas preventivas e vixilancia da súa eficacia.
 • A detección de necesidades e o asesoramento en materia de información e formación preventivas do persoal.
 • O asesoramento para o deseño das actuacións, e medidas de prestación dos primeiros auxilios, e elaboración dos plans de emerxencia.
 • A investigación dos incidentes (incluíndo tanto os accidentes, coma os accidentes en branco).
 • Planificación de medidas de control de risco.
 • Planificación da actividade preventiva.
 • Avaliación de riscos.
 • Deseño, aplicación, e coordinación dos plans e programas de actuación preventiva.
 • Información e formación dos traballadores/as.
 • Realización de plans de emerxencia.
 • Deseño das medidas de primeiros auxilios e plans de emerxencia.
 • A vixilancia da saúde do persoal.
 • A comunicación e coordinación co Servizo de Prevención alleo.
 • Todas aquelas funcións determinadas e derivadas do Sistema Xeral de Prevención de Riscos Laborais, que de forma xeral, refírense principalmente ao seguimento e avaliación do seu cumprimento.
 • O Servizo de Prevención de Riscos ocúpase:
  • Da avaliación de riscos laborais dos postos de traballo e dos centros.
  • Da elaboración de procedementos, guías, normas, fichas de seguridade, etc.
  • Da realización de inspeccións de seguridade.
  • Da realización de plans de autoprotección.
  • Da selección de equipos de protección individual.
  • Do asesoramento en materia de prevención de riscos laborais.
  • Da dotación e reposición de caixas de urxencia.
  • Da investigación dos accidentes de traballo.
  • Da coordinación de actividades empresariais.
  • Da información en materia de prevención de riscos laborais.
  • Da organización da vixilancia e control da saúde do persoal traballador.
  • Da elaboración de informes.
  • Acondicionamento de espazos.
  • Condicións ergonómicas e confort ambiental.
  • Condicións de seguridade.
  • Condicións hixiénicas.
  • Aptitude laboral.
  • Da formación en materia de prevención de riscos laborais, mediante a coordinación dos cursos, xornadas e actividades impartidos por:
   • Servizo de Prevención propio.
   • Servizo de Prevención alleo (Norprevención).
   • Mutua FREMAP de accidentes de traballo.
   • Outras entidades colaboradoras.

 

Responsables:

M.ª José Montero Vilariño
TSPRL Área de Seguridade no Traballo

Carmen Álvarez González
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada

Correos electrónicos

Teléfonos