Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado

 

 • As de elaboración do cadro teórico de persoal docente e investigador e a súa regulación a curto, medio e longo prazo.
 • As de elaboración e de modificación dos plans de organización docente e do cadro de persoal docente.
 • As relativas aos concursos de profesorado.
 • A aprobación das listaxes provisionais e definitivas de admitidos nos concursos de persoal docente funcionario e contratado.
 • As referentes aos programas de promoción e estabilización do persoal docente e investigador.
 • Todos os actos relativos á situación administrativa do persoal docente, incluídos os procedementos de xubilación e compatibilidades, así como a comunicación do recoñecemento dos complementos retributivos autonómicos.
 • Asinar os contratos, os nomeamentos e os cesamentos do PDI laboral e do PDI funcionario.
 • As referentes á ordenación de estruturas académicas, áreas de coñecemento, departamentos e centros, no relativo á súa actividade docente.
 • A oferta de prazas (límite de prazas) e a oferta educativa anual (encargo de docencia).
 • A actualización ou modificación da normativa de xestión académica.
 • A planificación, coordinación e supervisión dos procesos de elaboración e reforma dos títulos oficiais de grao e mestrado.
 • As relacionadas coa tramitación e cos procedementos administrativos das ensinanzas oficiais da universidade, así como a posta en marcha de novas titulacións.
 • As referentes aos procesos de avaliación do profesorado, en coordinación coa Secretaría Xeral.
 • Dirixir a negociación colectiva, asinar pactos e acordos e ditar resolucións e ordes de execución en materia de persoal docente e investigador.
 • As relacionadas con ensinos conducentes á obtención de diplomas ou títulos propios e outros cursos de formación.
 • As de coordinación dos programas, proxectos e accións de formación continua.
 • As relacionadas con programas, plans e accións de innovación educativa.
 • As de coordinación e control de centros adscritos á universidade, en materia académica.
 • A organización, a realización e o seguimento do Programa de maiores.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.
 • A sinatura de resolucións relacionadas coa actividade académica de estudantes, distintas ás que son obxecto de delegación na Secretaría xeral.

Deléganse na Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado todas as competencias relacionadas coa instrución e resolución de procedementos que teñan relación coas funcións encomendadas.

 

Axenda

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 595
vicprof@uvigo.gal