Comisión de cursos e convenios

 • Reitor ou vicerreitor no que delegue
  Presidente
 • Director/a OTRI
  Secretario/a
 • Vicerreitora de Transferencia
 • Vicerreitora de Investigación
 • X. Ramón Nóvoa
  Ámbito tecnolóxico
 • Baltasar Manzano
  Ámbito xurídico
 • Francisco Javier Rodríguez Rajo
  Ámbito científico
 • Javier Taboada
  Ámbito tecnolóxico
 • Fermín Pérez Losada
  Ámbito humanístico
 • Xefe negociado da OTRI
  PAS
 • Raquel González López
  Alumnado

 

 • Conceder autorización, cando a actividade proposta cumpra todas as especificacións enunciadas neste Regulamento.
 • Volver a proposta ao que propón ou solicitante, cando non sexa totalmente correcta, indicando en que punto debe cambiala.
 • Denegar a autorización, se a proposta incorre nalgún dos supostos enunciados no artigo 5.
 • Fixar o importe mínimo dun contrato que implicaría a sinatura do mesmo polo reitor.
 • Notificar ao solicitante os acordos acadados en calquera dos casos a), b) ou c), a través do Secretario da Comisión.
 • Aprobar os modelos normalizados que se elaboren na Oficina de I+D.
 • Delegar as dúas primeiras funcións na Oficina de I+D, co visto e prace do Vicerreitor de Desenvolvemento e Transferencia de Ciencia e Tecnoloxía, para os contratos cun importe inferior a un máximo que será fixado pola propia Comisión.