Normativa e documentación

Atopa aquí a normativa e a documentación sobre os procedementos para a realización, seguimento e acreditación de prácticas académicas para estudantes.

Normativa

Xeral

Da Universidade de Vigo

Instrucións sobre o procedemento para a realización das prácticas académicas externas:

Se estás ao cargo da coordinación de prácticas académicas externas, podes atopar aquí unha presentación con máis información:

 

Documentación

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos internos

A Universidade de Vigo utilizará o seu propio modelo de convenio de cooperación educativa aprobado en Consello de Goberno. Só se asinará un convenio por empresa que cubrirá as prácticas curriculares e extracurriculares, ofertadas en calquera dos centros da Universidade de Vigo tanto para ensinos de grao como de máster ou para ambos, así como para plans anteriores a Bolonia.

Para a formalización do convenio deben achegarse á vicerreitoría os correspondentes documentos que se relacionan:

D1 Ficha de empresa 117.3 KB D1 Ficha de empresa [ES]102.33 KB

 

Para a realización de prácticas en servizos e dependencias da propia Universidade de Vigo, o convenio substituirase por un acordo escrito interno, asinado pola persoa responsable do servizo ou dependencia en que se realizan as prácticas e a persoa responsable académica do centro de que depende a titulación. O citado acordo deberá ter o visto e prace da Xerencia ou da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado.

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos externos

Para a convocatoria de bolsas de prácticas extracurricularres, utilizarase con carácter xeral o formulario modelo D2 - Convocatoria de bolsas de prácticas. Pode ser utilizado polos centros da Universidade de Vigo para a oferta das súas prácticas curriculares en caso de adaptarse ao seu procedemento de adxudicación.

  • Formalización

D4 - Formalización da práctica académica externa. Documento para a formalización da práctica académica que inclúe o documento D3 - compromiso do estudante. Debe asinarse por triplicado correspondendo unha copia ao estudante, outra ao titor da empresa e outra ao centro.

  • Seguimento

D5 - Informe do titor ou titora da empresa ou entidade
D6 - Informe do estudante
D7 - Informe do titor ou titora académico

  • Acreditación

D8 - Certificado acreditativo de realización de prácticas académicas externas

Descargas

D2 Convocatoria de bolsas de prácticas285.62 KB D3 - D4 Formalización da práctica académica externa 38.53 KB D3 - D4 Formalización de la práctica académica externa [ES]261.29 KB D5 Informe do titor ou titora da empresa ou entidade238.95 KB D6 Informe do estudante750.22 KB D7 Informe do titor ou titora académico308.79 KB D8 Certificado acreditativo da realización de prácticas académicas externas183.45 KB