cabeceira lingua

En galego

Na Universidade, en galego

Galego e castelán son os dous idiomas oficiais de uso normal na universidade e nas administracións galegas, e nós temos un compromiso co proceso de normalización, recuperación e dinamización da lingua galega. A Área de Normalización Lingüística é a unidade de traballo da Universidade de Vigo encargada de promover e dar soporte técnico ao proceso de extensión do uso da lingua galega no ámbito docente, investigador, administrativo e de servizos.

Esta área desenvolve accións destinadas a mellorar e incrementar o uso da lingua galega e a dotala de prestixio en todos os ámbitos tendo en conta as necesidades do alumnado, do persoal de administración e servizos (PAS) e do persoal docente e investigador (PDI).

Entre as súas funcións tamén están organizar e impartir cursos de lingua galega para os membros da comunidade universitaria, informar e asesorar permanentemente a todos os órganos da Universidade no referente ao uso do galego, corrixir, por instancia do órgano competente, os documentos e escritos oficiais e canalizar as relacións con entidades extrauniversitarias relacionadas coa lingua galega.