máquina?

Transferencia do coñecemento

Poñemos ao servizo da sociedade todo o noso potencial científico e tecnolóxico, equipos, infraestruturas e todos os nosos recursos de I+D

A Oficina de I + D ten como misión levar a cabo labores de transferencia das capacidades e resultados de I+D+ i ao contorno socioeconómico destinados ao persoal docente e investigador (PDI), empresas e outras entidades externas.

 

Servizos prestados

  • Identificar, promover e actualizar a oferta das capacidades e resultados de I+D+i e servizos
  • Organizar, realizar e participar en representación da Universidade de Vigo nas actividades de difusión e promoción de I+D+i que fomenten a transferencia de oferta de I+D+i e de resultados
  • Orientar o persoal investigador en contratos e proxectos colaborativos de I+D
  • Aconsellar e apoiar o PDI na protección e valorización de resultados de I+D 
  • Asesorar e apoiar na explotación dos resultados de I+D, tanto a través de licenzas como de Empresas Baseadas no Coñecemento
  • Orientar na elaboración de plans de promoción e explotación dos grupos de investigación que o soliciten
  • Apoiar os acordos que acompañen o labor de transferencia (acordos de confidencialidade, acordos de transferencia de material…)

 

Convocatorias

 

Podes consultar aquí a carta de servizos da Oficina, na que se recollen os seus obxectivos, servizos prestados e compromisos de calidade.

Os contidos desta páxina xestiónaos