Acceso á formación permanente

De acordo cos requisitos de acceso, as ensinanzas de formación permanente poden ser de dous tipos:

  • As que non requiren titulación universitaria previa e que teñen a finalidade de ampliar e actualizar coñecementos, competencias e habilidades formativas ou profesionais que contribúan a unha mellor inserción laboral.
  • As de posgrado que teñen o obxectivo de ampliar coñecementos e competencias, de especializar e de actualizar a formación dos titulados e tituladas universitarias.

Os requisitos de acceso, en función do tipo de título, son os seguintes:

  • Para o acceso ao Mestrado de formación permanente debes cumprir os mesmos requisitos que para acceder os mestrados universitarios.
  • Para o acceso aos títulos de especialista, de experto/a ou ao diploma de curso avanzado de posgrao, é necesario que cumpras cun dos seguintes requisitos:
    • Cumprir os requisitos de  acceso aos mestrados universitarios.
    • Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.
    • Ser un profesionl de recoñecida e acreditada experiencia laboral, sempre que a citada experiencia estea relacionada coas competencias inherentes ao título e cumpran os requisitos de acceso á universidade segundo a normativa vixente.

En cada título propio é posible que existan outros requisitos adicionais de admisión relacionados coas competencias deste.

 

 

Más información:

Centro de Posgrao e Formación Permanente
Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 304
eafp@uvigo.gal