Grao en Turismo

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 55
Número de cursos: 4
Código:
O04G240V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Montserrat Cruz González

Descrición

O obxectivo fundamental do Grao en Turismo é formar profesionais especializados na xestión empresarial e o aproveitamento turístico de recursos naturais e culturais. Así, formará os estudantes nos coñecementos globais de todas as áreas relacionadas co turismo para adaptarse a roles e entidades relacionadas como a dirección de hoteis, axencias de viaxes e institucións públicas do sector, entre outros.

-Empresas e organizacións do sector turístico, coas seguintes funcións: dirección corporativa e institucional, xestión de destinos turísticos, dirección de hoteis, dirección comercial de intermediarios turísticos, dirección de axencias de viaxes ou de entidade públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

-Abordar aspectos esenciais para o desenvolvemento das vantaxes competitivas con relación a produtos e destinos.
-Xerar perfís de especialización específicos que contemplen tanto as necesidades de xestión empresarial como a xestión de aspectos colectivos e, en particular, o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais.
-Crear as condicións para o desenvolvemento de liñas de investigación de carácter transdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario.
-Responder ás necesidades de formación existentes facilitando o coñecemento de instrumentos útiles para a toma de decisións no contexto actual do turismo.

Non se esixe formación previa específica para o ingreso neste grao, mais recoméndase ter un coñecemento do inglés equivalente ao nivel B1 europeo. Deséxase captar a estudantes interesados en desenvolver a súa carreira profesional no sector turístico. Requírense as seguintes calidades: capacidade de comunicación, relación interpersoal, espírito emprendedor e visión internacional.