Grao en Dereito

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
O03G081V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

María Lourdes Borrajo Diz

Descrición

O obxectivo fundamental deste grao é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co dereito. O Grao en Dereito proporciona a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas, para que, sobre a base dos mesmos, os/as graduados/as poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos, no exercicio libre, en empresas ou en administracións públicas coas funcións de asesoramento legal, representación e defensa legal, dación de fe pública, xestión pública, cualificación rexistral, defensa da lexislación e dos dereitos da cidadanía, xulgar e executar o xulgado, dirección e coordinación tanto en ámbito privado como público, mediación, conciliación e arbitraxe.

-Avogacía
-Procuradoría
-Xudicatura
-Ministerio fiscal
-Secretaría de xulgado
-Notaría
-Rexistro
-Docencia
-Funcionariado
-Empresa privada
-Asociacións e organizacións privadas

Proporcionar ao alumnado a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas, para que, sobre esta base, poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos.

A estrutura do plan de estudos favorece a mobilidade de estudantes no cuarto curso, pois é nese momento cuando se inclúe a oferta de asignaturas optativas. Os estudantes poden optar por unha temporalidade anual ou semestral, dependendo das circunstancias personais dos estudantes. A movilidades de estudantes céntrase nos programas SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois) e Erasmus, no ámbito europeo, e o programa ISEP cos Estados Unidos. Dentro do programa SICUE, a Universidade de Vigo ofrece catro prazas de intercambio.

Poderán cursar estes estudos o alumnado procedente de calquera rama do bacharelato así como os/as titulados de ciclos formativos de grao superior de determinadas especialidades. Polo demais, non se esixe formación previa específica.