Grao en Enxeñaría Eléctrica

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
V12G320V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

María Cristina Trillo Yáñez

Descrición

O Grao en Enxeñaría Eléctrica ten como obxectivo a xestión dos sistemas eléctricos de potencia, instalacións e accionamentos eléctricos, e do transporte e distribución da enerxía eléctrica, áreas que necesitan de titulados/as con formación específica neste sector. Estes profesionais deben cubrir tamén os campos emerxentes que cada vez teñen máis incidencia na sociedade actual, como son a tracción eléctrica e as enerxías renovables, particularmente a xeración de enerxía eléctrica en sistemas eólicos e fotovoltaicos, áreas cunha grande e notable expansión no noso país nos últimos anos e cunha progresión futura cada vez maior.

-Sector privado: empresas de electricidade, aeronáutica naval, industria automóbil etc.

-Exercicio libre: peritaxes etc.

-Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en centros públicos e privados de I+D+i

-Docencia.

-Administración pública local, provincial, autonómica e estatal.
-Outros: ONU, UNESCO, Enxeñaría sen Fronteiras etc

Os obxectivos específicos da titulación do Grao en Enxeñaría Eléctrica son:

-Dar satisfacción á demanda do sector na xestión dos sistemas eléctricos de potencia, instalacións e accionamentos eléctricos, así como no transporte e distribución da enerxía eléctrica.

-Satisfacer as demandas que proveñen de sectores emerxentes, que cada vez teñen máis incidencia na sociedade actual, como son a tracción eléctrica e as enerxías renovables, en particular a xeración de enerxía eléctrica en sistemas eólicos e fotovoltaicos, áreas cunha grande e notable expansión no noso país nos últimos anos e cunha progresión futura cada vez maior. Tamén as empresas doutros sectores precisan graduados/as en Enxeñaría Eléctrica, posto que todos os procesos de fabricación precisan para o seu funcionamento da enerxía eléctrica para a alimentación da súa maquinaria: empresas de fabricación de automóbiles, altos fornos, trens, transportes, estaleiros, laminado, refinarías, industria electrónica e ordenadores etc.

Considérase un perfil de ingreso o referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato. En concreto, as características persoais e académicas daquelas persoas que se consideran máis axeitadas para iniciar estes estudos son as seguintes:
-Coñecementos básicos sobre física, química, matemáticas.
-Inquietude e curiosidade sobre o mundo da ciencia e a tecnoloxía en todos os seus ámbitos e, en especial, no relacionado co ámbito da titulación.
-Sensibilidade para recoñecer as limitacións dos demais e facilitar a súa aprendizaxe.
-Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
-Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.
-Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.
-Capacidade de percepción e atención.
-Sentido da organización e método.
-Sentido práctico e visión espacial.