Grao en Ciencias Ambientais

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
O01G261V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Coordinación do título

Descrición

O Grao en Ciencias Ambientais está constituído por uns estudos cun marcado contido multidisciplinario e outorga aos/ás titulados/as a formación axeitada para abarcar os problemas ambientais desde diversos ámbitos do coñecemento. Os/as futuros/as graduados/as deben ter coñecementos sobre os aspectos teóricos e prácticos das ciencias naturais e sociais, así como as ferramentas necesarias para aplicalos á práctica.

- Formación e educación ambiental.
- Investigación.
-Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e organizacións. Auditorías.
- Xestión ambiental na administración.
- Consultaría e avaliación de impacto ambiental.
- Tecnoloxía ambiental industrial.
- Xestión do medio natural.

- O perfil xeral do grao en Ciencias Ambientais debe estar orientado cara á formación de profesionais cunha visión multidisciplinaria e global da problemática ambiental, enfocada dende diversos sectores do coñecemento. O/A titulado/a en Ciencias Ambientais será capaz, dende esta visión ampla, de coordinar e completar os traballos de especialistas en distintas áreas.
- As ensinanzas conducentes á obtención do título de Grao en Ciencias Ambientais deberán proporcionar unha formación axeitada nos diferentes aspectos do medio. Un bo profesional do medio debe ser capaz de tratar a problemática ambiental con rigor e de forma interdisciplinaria, de acordo coa complexidade do seu ámbito de traballo.
- O devandito grao formará profesionais cunha orientación específica, tendo en conta todos os aspectos citados, cara á conservación e xestión do medio e os recursos naturais, a planificación territorial, a xestión e calidade ambiental nas empresas e administracións, baixo a perspectiva da sostibilidade.
- Estas ensinanzas dotarán os profesionais dos coñecementos, técnicas e ferramentas prácticas necesarias para a consecución de todos os obxectivos propostos e para permitirlles manter unha actitude aberta e autodidacta fronte ás novas problemáticas e realidades ambientais, a nova lexislación e tecnoloxías, así como as novas preocupacións e percepcións socioambientais.

A estrutura cuadrimestral do plan de estudos permite a mobilidade do estudantado a través dos programas Sicue, Erasmus e ISEP.
No marco do programa Sicue, existen acordos con 11 universidades españolas, cunha oferta de 28 prazas de intercambio por ano académico.

Os coñecementos, capacidades e habilidades de partida do estudantado procedente do bacharelato son suficientes para o ingreso neste grao. Sería tamén un perfil axeitado de ingreso o do alumnado procedente de ciclos superiores de formación profesional preferentemente das ramas agrarias e ambientais. Asemade, valoraranse:
- Coñecementos básicos sobre física, química, matemáticas e bioloxía.
- Inquietude e curiosidade sobre o mundo da ciencia e a tecnoloxía en todos os seus ámbitos, e en especial no relacionado co mundo agrario e o medio natural.
- Sensibilidade para recoñecer as limitacións dos demais e facilitar a súa aprendizaxe.
- Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
- Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.